Tên miền (domain) quốc gia Việt Nam là gì?

Tên miền quốc gia cấp cao nhất (tiếng Anh: Country code top-level domain, viết tắt là ccTLD) hay gọi tắt là tên miền quốc gia là một tên miền cấp cao nhất trên môi trường Internet, được dùng hoặc dự trữ cho một quốc gia hoặc một cương vực phụ thuộc. Tên xác định tên… Read More Tên miền (domain) quốc gia Việt Nam là gì?