Tại sao chỗ thuê đặt máy chủ (server) lại quan trọng?

Việc thuê chỗ đặt trang bị chủ server được xem là một vấn đề bức thiết sau khi người trải nghiệm đã có một server riêng. Thuê chỗ đặt server là vô cùng cần thiết bởi vì nó ảnh hưởng tới sự vận hành của server cũng như là tạo một môi trường yêu thích… Read More Tại sao chỗ thuê đặt máy chủ (server) lại quan trọng?